شرایط و ضوابط

این شرایط خدمات آخرین بار در تاریخ 13 خرداد 1399 به روز شد.

 وب سایت ما

آدرس اصلی سایت:

www.tikgram.com

شرایط آموزش

برای اینکه بتوانیم به تعهدات خود به شما عمل کنیم مستلزم این است که طبق اصول استاد مدنظر رفتار نمایید و تمام نکات را رعایت کنید.

قوانین وب سایت

تیکگرام طبق اصول استاندارد جهانی عمل میکند و هیچگونه عملی مبنی بر خلاف قانون مانند هک را انجام نخواهد داد.