جایگزین اینستاگرام

طرح صیانت و جایگزین اینستاگرام چیست؟

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چگونه ما رو تحت شعاع قرار می‌دهد در صورت تصویب جایگزین اینستاگرام چه برنامه هایی خواهد بود؟